Tin tức

tintuc

Accumulation and transpotation of selected heavy metals in thermophilic anaerobic co-digestion of municipal sewage sludge and organic waste

Cao Vũ Hưng, Bùi Duy Cam, Trịnh Lê Hùng, Bạch Quang Dũng

Abstract. The aims of this research focus on accumulation and transportation of selected heavy metals in thermophilic anearobic co-digestion municipal sewage sludge and organic waste on the laboratory scale. Organic waste was collected from market and sewage sludge was collected from Kim Nguu River in Hanoi ...

Xem chi tiết

Localization of Internet-based Mobile Robot

Phùng Mạnh Dương, Nguyễn Thị Thanh Vân, Trần Thuận Hoàng, Trần Quang Vinh

Abstract. This paper presents a new optimal filter namely past observation-based extended Kalman filter for the problem of localization of Internet-based mobile robot in which the confrol input and the feedback measurement suffer ...

Xem chi tiết

Bàn về trình độ sáng tạo trong việc bảo hộ sáng chế đối với các bài thuốc cổ truyền của Việt Nam

Trần Văn Hải

Tóm tắt: Bài viết đề xuất giải pháp để các bài thuốc cổ truyền của Việt Nam đạt trình độ sáng tạo được cấp patent theo quy định của pháp luật, đồng thời để bảo vệ quyền và lợi ích ...

Xem chi tiết