Tin tức

tintuc

Sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Đinh Thị Như Trang*

Tóm tắt: Nước là một trong những yếu tố trọng yếu đảm bảo sự tồn tại và phát triển của con người, trong đó, nước ngọt được sử dụng phổ biến nhất. Sự tác động của con người và những biến đổi trong tự nhiên đã làm cho nguồn nước ngọt và sạch trên ...

Xem chi tiết

Định hướng áp dụng quản trị tinh gọn tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Nguyễn Đăng Minh*,1, Nguyễn Đăng Toản2,

Tóm tắt: Quản trị tinh gọn là một phương pháp quản lý hữu ích, hỗ trợ doanh nghiệp cắt giảm các lãng phí trong quá trình sản xuất kinh doanh thông qua các công cụ và phương pháp (5S, Kaizen, Quản lý ...

Xem chi tiết

Đánh giá tác động của chất lượng thể chế cấp tỉnh tới khả năng thu hút FDI vào các địa phương tại Việt Nam

Nguyễn Quốc Việt*, Chu Thị Nhường,

Tóm tắt: Chất lượng thể chế thấp trong xếp hạng năng lực cạnh tranh quốc gia cùng với mức phân bổ dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) không đồng đều tại các tỉnh là lý do khiến chúng ...

Xem chi tiết