Hà, L. 2016 Dec 15. Mối quan hệ của tăng trưởng và tính minh bạch trong khu vực công. VNU JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS. [Online] 32:4