Hà, Lương. " Mối quan hệ của tăng trưởng và tính minh bạch trong khu vực công." VNU JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS [Online], 32.4 (2016): n. pag. Web. 23 Feb. 2024