Hà, Lương. " Mối quan hệ của tăng trưởng và tính minh bạch trong khu vực công" VNU JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS [Online], Volume 32 Number 4 (15 December 2016)