Mai, ., Hồng, S., Hưng, L., Thoa, ., Bích, N., & Long, L. 2013 Jun 15. Nghiên cứu đề xuất áp dụng các kĩ thuật đánh giá trong lớp học cho bậc học phổ thông ở Việt Nam. VNU Journal of Science: Education Research. [Online] 29:2