Mai, Đào, Sái Công Hồng, Lê Thái Hưng, Đinh Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Ngọc Bích, & Lê Kim Long. " Nghiên cứu đề xuất áp dụng các kĩ thuật đánh giá trong lớp học cho bậc học phổ thông ở Việt Nam." VNU Journal of Science: Education Research [Online], 29.2 (2013): n. pag. Web. 5 Dec. 2023