Mai, Đào, Hồng, Sái, Hưng, Lê, Thoa, Đinh, Bích, Nguyễn, AND Long, Lê. " Nghiên cứu đề xuất áp dụng các kĩ thuật đánh giá trong lớp học cho bậc học phổ thông ở Việt Nam" VNU Journal of Science: Education Research [Online], Volume 29 Number 2 (15 June 2013)