Minh, ., & Phương, N. 2013 Jun 15. Tương quan giữa mức độ sử dụng Internet và các vấn đề sức khỏe tâm thần của học sinh trung học cơ sở. VNU Journal of Science: Education Research. [Online] 29:2