Minh, Đặng, & Nguyễn Thị Phương. " Tương quan giữa mức độ sử dụng Internet và các vấn đề sức khỏe tâm thần của học sinh trung học cơ sở." VNU Journal of Science: Education Research [Online], 29.2 (2013): n. pag. Web. 5 Dec. 2023