Minh, Đặng, AND Phương, Nguyễn. " Tương quan giữa mức độ sử dụng Internet và các vấn đề sức khỏe tâm thần của học sinh trung học cơ sở" VNU Journal of Science: Education Research [Online], Volume 29 Number 2 (15 June 2013)