Hiên, Đỗ. " Cơ sở của việc dạy học cho người khiếm thính bằng ngôn ngữ kí hiệu." VNU Journal of Science: Education Research [Online], 29.2 (2013): n. pag. Web. 5 Dec. 2023