Hiên, Đỗ. " Cơ sở của việc dạy học cho người khiếm thính bằng ngôn ngữ kí hiệu" VNU Journal of Science: Education Research [Online], Volume 29 Number 2 (15 June 2013)