Hoa, Nguyễn. " PISA và những bài học rút ra cho giáo dục Việt Nam" VNU Journal of Science: Education Research [Online], Volume 29 Number 2 (15 June 2013)