Huy, Phạm. " Phân tích mô hình RBE và 9 nhân tố định hướng đại học nghiên cứu tại Việt Nam." VNU Journal of Science: Education Research [Online], 29.2 (2013): n. pag. Web. 5 Dec. 2023