Huy, Phạm. " Phân tích mô hình RBE và 9 nhân tố định hướng đại học nghiên cứu tại Việt Nam" VNU Journal of Science: Education Research [Online], Volume 29 Number 2 (15 June 2013)