Bình, Nguyễn. " Những rào cản chất lượng học tập của trẻ khuyết tật ở Việt Nam." VNU Journal of Science: Education Research [Online], 29.2 (2013): n. pag. Web. 5 Dec. 2023