Bình, Nguyễn. " Những rào cản chất lượng học tập của trẻ khuyết tật ở Việt Nam" VNU Journal of Science: Education Research [Online], Volume 29 Number 2 (15 June 2013)