Vân, . (2010). Hiểu nghe và nghe hiểu. VNU Journal Of Foreign Studies, 26(2). Retrieved from https://js.vnu.edu.vn/FS/article/view/2542