Vân, Đinh. " Hiểu nghe và nghe hiểu" VNU Journal of Foreign Studies [Online], Volume 26 Number 2 (15 June 2010)