Tài, C., & Thảo, V. 2010 Jun 15. Bàn về hiện tượng thừa từ phủ định trong tiếng Hán và việc dạy học cho sinh viên chuyên ngữ Việt Nam?. VNU Journal of Foreign Studies. [Online] 26:2