Tài, Cầm, & Vũ Phương Thảo. " Bàn về hiện tượng thừa từ phủ định trong tiếng Hán và việc dạy học cho sinh viên chuyên ngữ Việt Nam?." VNU Journal of Foreign Studies [Online], 26.2 (2010): n. pag. Web. 13 Apr. 2024