Tài, Cầm, AND Thảo, Vũ. " Bàn về hiện tượng thừa từ phủ định trong tiếng Hán và việc dạy học cho sinh viên chuyên ngữ Việt Nam?" VNU Journal of Foreign Studies [Online], Volume 26 Number 2 (15 June 2010)