HOA, Le Huong. KỸ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP. VNU Journal of Foreign Studies, [S.l.], v. 34, n. 3, june 2018. ISSN 2525-2445. Available at: <https://js.vnu.edu.vn/FS/article/view/4266>. Date accessed: 16 oct. 2019. doi: https://doi.org/10.25073/2525-2445/vnufs.4266.