Hoa, Le. " KỸ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP." VNU Journal of Foreign Studies [Online], 34.3 (2018): n. pag. Web. 16 Oct. 2019