Hoa, Le. " KỸ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP" VNU Journal of Foreign Studies [Online], Volume 34 Number 3 (4 June 2018)