Bùi Thị, T. 2017 Jun 28. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng. VNU Journal of Science: Legal Studies. [Online] 33:2