Bùi Thị, Thanh Hằng. " Nguyên tắc bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng." VNU Journal of Science: Legal Studies [Online], 33.2 (2017): n. pag. Web. 19 Mar. 2019