BÌNH, Nguyễn Thị Thanh et al. Nghiên cứu điều chế tiểu phân nano chứa bạc để ứng dụng trong dược phẩm. VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, [S.l.], v. 32, n. 2, june 2016. ISSN 2588-1132. Available at: <https://js.vnu.edu.vn/MPS/article/view/3580>. Date accessed: 25 sep. 2020.