Bình, N., Lợi, V., Tùng, B., & Hải, N. (2016). Nghiên cứu điều chế tiểu phân nano chứa bạc để ứng dụng trong dược phẩm. VNU Journal Of Science: Medical And Pharmaceutical Sciences, 32(2). Retrieved from https://js.vnu.edu.vn/MPS/article/view/3580