Bình, N., Lợi, V., Tùng, B., & Hải, N. 2016 Jun 15. Nghiên cứu điều chế tiểu phân nano chứa bạc để ứng dụng trong dược phẩm. VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences. [Online] 32:2