Bình, Nguyễn, Vũ Đức Lợi, Bùi Thanh Tùng, & Nguyễn Thanh Hải. " Nghiên cứu điều chế tiểu phân nano chứa bạc để ứng dụng trong dược phẩm." VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences [Online], 32.2 (2016): n. pag. Web. 25 Sep. 2020