Bình, Nguyễn, Lợi, Vũ, Tùng, Bùi, AND Hải, Nguyễn. " Nghiên cứu điều chế tiểu phân nano chứa bạc để ứng dụng trong dược phẩm" VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences [Online], Volume 32 Number 2 (15 June 2016)