Thu, N., & Hùng, M. 2016 Jun 15. Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học các dẫn xuất của 3-nitro-2,6-diphenyl-2H-chromene. VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences. [Online] 32:2