Thu, Nguyễn, & Mạc Đình Hùng. " Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học các dẫn xuất của 3-nitro-2,6-diphenyl-2H-chromene." VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences [Online], 32.2 (2016): n. pag. Web. 28 Nov. 2023