Thu, Nguyễn, AND Hùng, Mạc. " Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học các dẫn xuất của 3-nitro-2,6-diphenyl-2H-chromene" VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences [Online], Volume 32 Number 2 (15 June 2016)