VU, Thom Thi et al. Kết quả bước đầu phân tích đa hình thái đơn gen NPHS2 ở bệnh nhi mắc hội chứng thận hư tiên phát. VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, [S.l.], v. 33, n. 1, june 2017. ISSN 2588-1132. Available at: <https://js.vnu.edu.vn/MPS/article/view/4071>. Date accessed: 25 apr. 2018. doi: https://doi.org/10.25073/2588-1132/vnumps.4071.