Nguyễn, Uyển. " Các hằng số bền và các hằng nhiệt động của các phức của La, Ce, Pr, Nd với axit L-aspatic" VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology [Online], Volume 7 Number 1 (31 March 2017)