DŨNG, Phạm Công; HÃN, Nguyễn Xuân. Lượng tử hoá tối thiểu điện động lực học vô hướng. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, [S.l.], v. 6, n. 3, june 1990. ISSN 2588-1140. Available at: <https://js.vnu.edu.vn/NST/article/view/4350>. Date accessed: 29 may 2023.