Dũng, P., & Hãn, N. (1990). Lượng tử hoá tối thiểu điện động lực học vô hướng. VNU Journal Of Science: Natural Sciences And Technology, 6(3). Retrieved from https://js.vnu.edu.vn/NST/article/view/4350