Dũng, P., & Hãn, N. 1990 Jun 15. Lượng tử hoá tối thiểu điện động lực học vô hướng. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology. [Online] 6:3