Dũng, Phạm, & Nguyễn Xuân Hãn. " Lượng tử hoá tối thiểu điện động lực học vô hướng." VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology [Online], 6.3 (1990): n. pag. Web. 29 May. 2023