Dũng, Phạm, AND Hãn, Nguyễn. " Lượng tử hoá tối thiểu điện động lực học vô hướng" VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology [Online], Volume 6 Number 3 (15 June 1990)