SINH, Nguyễn Huy; HIỀN, Thân Đức; KHÁNH, Hoa Văn. Về hệ siêu dẫn nhiệt độ cao. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, [S.l.], v. 6, n. 3, june 1990. ISSN 2588-1140. Available at: <https://js.vnu.edu.vn/NST/article/view/4359>. Date accessed: 20 apr. 2024.