Sinh, N., Hiền, T., & Khánh, H. (1990). Về hệ siêu dẫn nhiệt độ cao. VNU Journal Of Science: Natural Sciences And Technology, 6(3). Retrieved from https://js.vnu.edu.vn/NST/article/view/4359