Sinh, N., Hiền, T., & Khánh, H. 1990 Jun 15. Về hệ siêu dẫn nhiệt độ cao. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology. [Online] 6:3