Sinh, Nguyễn, Thân Đức Hiền, & Hoa Văn Khánh. " Về hệ siêu dẫn nhiệt độ cao." VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology [Online], 6.3 (1990): n. pag. Web. 1 Mar. 2024