Sinh, Nguyễn, Hiền, Thân, AND Khánh, Hoa. " Về hệ siêu dẫn nhiệt độ cao" VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology [Online], Volume 6 Number 3 (15 June 1990)