AN, Nguyễn; KHƯƠNG, Lê Viết Dư. Điện trở suất và sử dụng nó khi phân tích tài liệu phương pháp trường chuyển. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, [S.l.], v. 6, n. 3, june 1990. ISSN 2588-1140. Available at: <https://js.vnu.edu.vn/NST/article/view/4366>. Date accessed: 29 may 2023.