An, N., & Khương, L. (1990). Điện trở suất và sử dụng nó khi phân tích tài liệu phương pháp trường chuyển. VNU Journal Of Science: Natural Sciences And Technology, 6(3). Retrieved from https://js.vnu.edu.vn/NST/article/view/4366