An, N., & Khương, L. 1990 Jun 15. Điện trở suất và sử dụng nó khi phân tích tài liệu phương pháp trường chuyển. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology. [Online] 6:3